Algemene Voorwaarden

Deelname voor eigen risico.
De AssurMada is, zoals ook in de bulletins wordt benadrukt, geen zeilwedstrijd. De organisatie schrijft u niet voor hoe u naar Engeland vaart. Als schipper beslist of u zelf of u uitvaart en op welke wijze u koers zet naar uw bestemming. U ontvangt van ons onder meer navigatietips en adviezen, maar geen voorschriften.

U bent als schipper te allen tijde verantwoordelijk voor de veilige overtocht naar Lowestoft en weer terug naar uw thuishaven.
Voorwaarde voor deelname aan de AssurMada is dat uw schip geschikt is voor een reis over zee en tenminste is uitgerust conform het veiligheidsadvies zoals opgesteld door het KNWV (te vinden op onze website).

Van de schippers wordt verwacht dat zij over voldoende kennis en ervaring beschikken om met hun schip en bemanning een zeereis te maken.
Voorafgaand aan het vertrek naar zee dient de schipper zijn bemanning uitleg te geven over de regels aan boord, de veiligheidsinstructies (zoals het aanlijnen op zee en het dragen van reddingsvesten, de locatie van de reddingsmiddelen en wanneer en hoe deze te gebruiken).
Alle deelnemers, dus de schippers en hun bemanning, nemen geheel voor eigen risico deel aan de AssurMada.
De Stichting AssurMada en hun bestuursleden, de organisatoren, hun respectievelijke werkgevers en de sponsors van de AssurMada zijn niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, welke onverhoopt wordt geleden in verband met de deelname aan de AssurMada.
Het schip waarmee wordt deelgenomen aan de AssurMada dient adequaat verzekerd te zijn en wij geven u in overweging een reisverzekering te sluiten voor de duur van het evenement.

Verstrekking van adviezen door de Stichting AssurMada
Via onze website www.assurmada.nl verstrekken wij de deelnemers informatie in de vorm van bulletins. Aan de schippers het verzoek hun bemanningsleden te wijzen op deze bulletins en de overige door de AssurMada-organisatie verstrekte informatie.
Wij organiseren enkele weken voor de oversteek een schippersbijeenkomst, waarbij iedere schipper van de meest actuele navigatie informatie wordt voorzien, zoals een kopie van de nieuwste detailkaart van de kust van de bestemmingshaven.
Om te voorkomen dat t.a.v. de navigatie op verouderde gegevens wordt vertrouwd, verstrekken wij actuele getijde informatie, stromingstabellen, uitzendtijden en kanalen van maritieme weerberichten, schema’s, etc.

Informatie uitwisseling met Kustwacht en Reddingsdienst
Wij informeren de Nederlandse Kustwacht over de AssurMada. De Kustwacht ontvangt een lijst van alle deelnemende schepen. Per schip geven wij de bijzondere kenmerken op, de communicatiemiddelen aan boord (marifoons + callsigns + GSM) en per schip registreren wij t.b.v. de Kustwacht één contactpersoon aan de wal.

Instructies t.a.v. aankomst in en vertrek vanuit de haven van Lowestoft
Op zee dient, alvorens de havenmonding van Lowestoft binnen te varen tussen toestemming te worden gevraagd aan “Lowestoft Harbour” via marifoonkanaal 14.
Het is verplicht om, alvorens de jachthaven van Lowestoft te verlaten, toestemming te vragen aan “Lowestoft Harbour” via marifoonkanaal 14.

Instructies t.a.v. afbreken overtocht en aankomst- en vertrek procedure
Indien u op de vertrekdag van de AssurMada besluit niet uit te varen of indien u, eenmaal onderweg, besluit terug te keren danwel wanneer u een andere haven dan de afgesproken bestemming aanloopt, dan bent u verplicht dit, z.s.m. telefonisch door te geven ons contactpunt aan de wal, Eric Weiffenbach.

Iedere schipper krijgt een instructie m.b.t. de aan- en afmeldprocedure. Op die manier weten wij of alle schepen zijn aangekomen in de afgesproken bestemming en door het aftekenen van een vertreklijst weten wij of en wanneer de schepen weer naar Nederland zijn vertrokken.

Ondersteuning van de deelnemende schippers tijdens overtocht
De AssurMada-vloot is verdeeld in een Noordelijke vloot en een Zuidelijke vloot. De schippers die dit wensen kunnen zich aansluiten bij één van de vloten voor een gezamenlijk vertrek.
Beide vloten hebben een vlootleider die tijdens de gehele oversteek per marifoon te bereiken zijn via kanaal 16. Via de marifoon kan zonodig bijstand worden verleend t.b.v. de navigatie en onverhoopte noodoproepen worden gerelayeerd.

Tenslotte
Deelname aan de AssurMada staat voor schipper en bemanning uitsluitend open indien men werkzaam is in de verzekeringsbranche, met het product verzekeringen en/of de daarop gemelde schaden als kern activiteit. Mocht bij verificatie blijken dat hier niet of niet in voldoende mate aan wordt voldaan, dan behoudt de Stichting AssurMada zich het recht voor de aanmelder van deelname aan de AssurMada uit te sluiten. Wij maken hier om veiligheidsredenen één uitzondering op: Indien de schipper een ervaren plaatsvervanger / back up voor zichzelf wil meenemen welke niet werkzaam is in de verzekeringsbranche dan kan het bestuur van de Stichting AssurMada om dispensatie worden verzocht.

Uw inschrijving voor de AssurMada wordt definitief zodra de inschrijfkosten zijn bijgeschreven op de bankrekeningnr.: 56.58.90.077 t.n.v. de Stichting AssurMada onder vermelding van uw scheepsnaam.

Het inschrijfgeld is afhankelijk van de scheepslengte. Vanwege de hogere kosten voor deze jublileum editie van de AssurMada, de langere duur en verblijf in Londen, is het inschrijfgeld van deze AssurMada hoger dan andere jaren.

Het inschrijfgeld is voor 2017:
LOA < 11,80 m                    = 200 €
LOA > 11,80 m < 14,50 m = 300 €
LOA > 14,50 m                    = 400 €

 

Door activering van uw inschrijving via het Internet gaat u akkoord met deze voorwaarden voor deelname aan de AssurMada.
De Stichting AssurMada